close-up-hand-writing-exam-with-students-course_73622-714

ปัจจุบัน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ปัจจุบัน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ปัจจุบัน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

close-up-hand-writing-exam-with-students-course_73622-714
abstract-blur-defocused-bookshelf-library_1203-9637 (1)
ติดต่อ

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-250005
โทรสาร : 033-250005
Facebook

previous arrow
next arrow

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม

วิชาคณิตศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

วิชาวิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

อ่านเพิ่มเติม

วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

วิชาภาษาต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
  • ระดับปฐมวัย
  • ระดับประถมศึกษา