ประชาสัมพันธ์

บุคคลภายนอก

กิจกรรมนำเสนอ

 

Quotes of the day

 

71397799 2653810044670404 5407713672225095680 n 71751365 2665870226797719 3794440453093326848 n student62
71830164 2653683991349676 1034098279425507328 o 72146414 2665864216798320 8346957430092988416 n 71188782 2653810064670402 7608906590636212224 n
71690021 2669012893150119 3612283193488572416 o 71339993 2656699444381464 8501689622705733632 o 71698080 2660001600717915 4236395942221185024 n
67748200 2534512236600186 600693872615489536 n 68606708 2539428916108518 1390428248273321984 n 67402644 2536004616450948 5115601002120085504 n
67412283 2538596806191729 3724711392754794496 o 67660219 2538579322860144 4158072983035838464 n 67405096 2536197916431618 3873151587127918592 n
 67249752 2527446140640129 5370791036677259264 o

67085202 2527277137323696 703260444718006272 o

 67771685 2537700122948064 6814462929367203840 n
 20190529201752

62653547 2478323102219100 271985633017200640 n

 67650927 2539643359420407 2367451218403393536 o

57203999 2354727307912014 5162031028813955072 n

tennis fern

 58676715 2373529149365163 7006598085195333632 n
50128981 2213530218698391 292345465922387968 n

53782649 2288918831159529 6044460101618630656 n

 53110958 2287646827953396 4700023604396425216 n
47687502 2168254576559289 785535688643706880 n

61464606 2420040394714038 7884652123923677184 o

 59717489 2386175078100570 7671155531637063680 n
 48046865 2168293739888706 1262949190816759808 n
61541969 2420040448047366 3837330829734838272 o
 60959899 2420040544714023 5583283319581179904 o

 

 

ประชาสัมพันธ์

นักเรียนมีคุณภาพ

 

31384222 1858234127561337 6912231258495909888 n เด็กหญิงพรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (น้องเฟิร์น) ได้รับรางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว และรางวัลชนะเลิศหญิงคู่ โดยจับคู่กับเด็กหญิงแพรมาพร แพงจันทร์ และได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในรายการเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเสิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 และได้ครองอันดับ 1 นักเทนนิสเยาวชน อายุไม่เกิน 10 ปีหญิง จากการจัดอันดับของสมาคมเทนนิสฯแห่งประเทศไทย
highestscore โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะเเนนสูงสุดในเเต่ละรายวิชา

 นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2560 

26219789 1733248516726566 3567477068817293292 n

 

 

 

 

 

การชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิกลิงค์ด้านล่าง

 

 การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)

 

ติดต่อเพื่อศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา)

early  ele

ตัวอย่างโปรแกรมการศึกษาดูงานครี่งวัน ตัวอย่างโปรแกรมการศึกษาดูงานเต็มวัน

 

ผลงานวิชาการ

 Slide4

การพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กอนุบาลโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์

 Slide3

การส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้องรุ้งสวยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

 Slide2

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงกรที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

Slide1

การส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมประกอบอาหารแบบมีการบันทึกและนำเสนอข้อมูล

ภาพนง5

การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีสอนแบบ ร่วมมือกันเรียนรู้ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์

ภาพนง4

การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้เเบบเน้นภาระงานร่วมกับแอปพลิเคชัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพนง3

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้ยุทธวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5E และแบบฝึกเสริมทักษะ

ภาพนง2

การพัฒนาชุดการเรียนรู้โครงงานภาษาไทย เรื่อง “คํายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อการสอนจากเกมโปเกม่อนโกผสมผสานสื่อสังคมออนไลน์

ภาพนง1

ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ตามแนวคิดพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

cover

 

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

 

min research

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาล โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน โดย อาจารย์มุจลินท์ กลิ่นหวล อาจารย์ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องรวงข้าว

บทคัดย่อ

 

auo research

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริม 5 คุณลักษณะพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้องรุ้งสวย โดยใช้กิจกรรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” โดย อาจารย์จันทร์ธิมา ไทยแก้ว อาจารย์ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้องรุ้งสวย

บทคัดย่อ

บทความประจำสัปดาห์

บทความดีๆ โปรดติดตาม

บทความที่่ผ่านมา 

45355521 2119307034787377 7482435450334871552 o  67318504 2534134323304644 1754906079319293952 o
16708347 1394954260555995 1473713606279476695 n kuk pod jib
ped  ess  aum  16683930 1394501030601318 5410038084516988397 n
pim som tik oho
make info 15230734 1307632842621471 9002533691917924056 n

 tarl

plung

app  มหศจรรยแหงความสข 1 tacho14484690 1248763768508379 3561670278760364682 n   pang infographic
 info ooy Slide1 toy  14117808 1223510681033688 4147165297217710109 n
pairin1 ภาพนง1  13672306 10207193810463257 440397100 n ครมน1
20160511102353  1463714186299 art8            Infographic
1458874813049 11 4 59 ขอความอ.ออย1 13094411 1130567793661311 7211297272171451936 n

Home

RSS
Powered by Phoca Gallery