ประชาสัมพันธ์

บุคคลภายนอก

กิจกรรมนำเสนอ

 

 

ประกาศคณะศึกษาศาตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ โรงรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

ด.ช.กนย ด.ช.กฤษภาส ด.ช.คณกร ด.ช.ชยพล ด.ช.ณฏฐวรรษ ด.ช.ณฐพล
 ด.ช.ณฐภทร  ด.ช.ธนพชญ  ด.ช.ธนภทร  ด.ช.ธนวนท ด.ช.ธนสชฌ ด.ช.ธนโชต
 ด.ช.ปกรณ  ด.ช.ปปต  ด.ช.ปราชญา  ด.ช.พฒพงศ ด.ช.พรฐกรณ ด.ช.พรเดช
ด.ช.ภมพฒน ด.ช.ภรวฒ ด.ช.ภวดล1 ด.ช.ภวดล2 ด.ช.ภวรนทร ด.ช.ยงพนธ
ด.ช.ศกล ด.ช.ศภพฒน ด.ช.สรวงศ แดงออน ด.ช.สรวชญ ด.ช.สหรถ ด.ช.อณห
ด.ช.อนสษฐ1 ด.ช.อนสษฐ2 ด.ช.อรรถพล ด.ช.เจษฎา

 

ประชาสัมพันธ์

นักเรียนมีคุณภาพ

 

31384222 1858234127561337 6912231258495909888 n เด็กหญิงพรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (น้องเฟิร์น) ได้รับรางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว และรางวัลชนะเลิศหญิงคู่ โดยจับคู่กับเด็กหญิงแพรมาพร แพงจันทร์ และได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในรายการเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเสิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 และได้ครองอันดับ 1 นักเทนนิสเยาวชน อายุไม่เกิน 10 ปีหญิง จากการจัดอันดับของสมาคมเทนนิสฯแห่งประเทศไทย
highestscore โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะเเนนสูงสุดในเเต่ละรายวิชา

 นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2560 

26219789 1733248516726566 3567477068817293292 n

 

 

 

 

 

การชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิกลิงค์ด้านล่าง

 

 การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)

 

ติดต่อเพื่อศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา)

early  ele

ตัวอย่างโปรแกรมการศึกษาดูงานครี่งวัน ตัวอย่างโปรแกรมการศึกษาดูงานเต็มวัน

 

ผลงานวิชาการ

 Slide4

การพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กอนุบาลโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์

 Slide3

การส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้องรุ้งสวยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

 Slide2

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงกรที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

Slide1

การส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมประกอบอาหารแบบมีการบันทึกและนำเสนอข้อมูล

ภาพนง5

การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีสอนแบบ ร่วมมือกันเรียนรู้ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์

ภาพนง4

การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้เเบบเน้นภาระงานร่วมกับแอปพลิเคชัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพนง3

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้ยุทธวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5E และแบบฝึกเสริมทักษะ

ภาพนง2

การพัฒนาชุดการเรียนรู้โครงงานภาษาไทย เรื่อง “คํายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อการสอนจากเกมโปเกม่อนโกผสมผสานสื่อสังคมออนไลน์

ภาพนง1

ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ตามแนวคิดพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

cover

 

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

 

min research

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาล โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน โดย อาจารย์มุจลินท์ กลิ่นหวล อาจารย์ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องรวงข้าว

บทคัดย่อ

 

auo research

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริม 5 คุณลักษณะพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้องรุ้งสวย โดยใช้กิจกรรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” โดย อาจารย์จันทร์ธิมา ไทยแก้ว อาจารย์ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้องรุ้งสวย

บทคัดย่อ

บทความประจำสัปดาห์

บทความดีๆ โปรดติดตาม

บทความที่่ผ่านมา 

45355521 2119307034787377 7482435450334871552 o  67318504 2534134323304644 1754906079319293952 o
16708347 1394954260555995 1473713606279476695 n kuk pod jib
ped  ess  aum  16683930 1394501030601318 5410038084516988397 n
pim som tik oho
make info 15230734 1307632842621471 9002533691917924056 n

 tarl

plung

app  มหศจรรยแหงความสข 1 tacho14484690 1248763768508379 3561670278760364682 n   pang infographic
 info ooy Slide1 toy  14117808 1223510681033688 4147165297217710109 n
pairin1 ภาพนง1  13672306 10207193810463257 440397100 n ครมน1
20160511102353  1463714186299 art8            Infographic
1458874813049 11 4 59 ขอความอ.ออย1 13094411 1130567793661311 7211297272171451936 n

Home

RSS
Powered by Phoca Gallery