ปัจจุบัน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ปัจจุบัน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ปัจจุบัน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ติดต่อ

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-250005
โทรสาร : 033-250005
Facebook

previous arrow
next arrow
Slider

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

ภาษาทุกภาษาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มชนแต่ละชาติ เป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่บรรพชนคิดค้นและสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์

การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนจึงต้องมีความรู้ มีความสามารถ

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์

“ได้ปฏิบัติ ได้ทดลอง ได้สืบหา ผ่านบูรณาการ และทักษะกลุ่มวิชา สร้างคุณค่าด้วยตนเอง” การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิชาสังคมศึกษามีเนื้อหาวิชาค่อนข้างมากบางครั้งก็น่าเบื่อสำหรับนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

ศิลปะ คือ ความงามอันเกิดจากการคิดสร้างสรรค์และการลงมือปฏิบัติด้วยความตั้งใจ การปลูกฝังรากฐานเกี่ยวกับศิลปะให้กับเด็กๆ

อ่านเพิ่มเติม

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาต่างประเทศ

การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม
  • ระดับปฐมวัย
  • ระดับประถมศึกษา

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ::

:: บทความประจำสัปดาห์ทั้งหมด ::

:: กิจกรรมทั้งหมด ::

:: บทความวิชาการทั้งหมด ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ::

:: บทความประจำสัปดาห์ทั้งหมด ::

:: กิจกรรมทั้งหมด ::

:: บทความวิชาการทั้งหมด ::