ประมวลภาพโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การประกวดผลงานศิลปะ

ด้วยวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมประกวดผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต    รัชกาลที่ ๙ ขึ้น ในหัวข้อ “พ่อแม่เล่า ลูกวาดพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส เพิ่มพูนประสบการณ์แก่เยาวชนในการร่วมประกวดผลงานศิลปกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญาณชาวนาไทยนาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้1. เด็กชาย   กรวิชญ์ นันทานิช2. เด็กหญิง กรจิรา นันทานิช3. เด็กหญิง ณภัทรสร ศิลปชัย

ข้อความดีดี สร้างเเรงบันดาลใจ จากท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อาจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล

ข้อความดีดี สร้างเเรงบันดาลใจ จากท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อาจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล

รับรางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว และรางวัลชนะเลิศหญิงคู่

เด็กหญิงพรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (น้องเฟิร์น) ได้รับรางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว และรางวัลชนะเลิศหญิงคู่ โดยจับคู่กับเด็กหญิงแพรมาพร แพงจันทร์ และได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในรายการเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเสิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 และได้ครองอันดับ 1 นักเทนนิสเยาวชน อายุไม่เกิน 10 ปีหญิง จากการจัดอันดับของสมาคมเทนนิสฯแห่งประเทศไทย